Δικαιολογητικά Σίτισης και Στέγασης - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017-2018
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Οι φοιτητές που επιθυμούν να σιτίζονται  ή/και να στεγάζονται δωρεάν θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της Εφορίας Λέσχης στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Δυο (2) φωτογραφίες

3. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας

7. Υπεύθυνη δήλωση

8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής

9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα για το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλειφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα προσκομίζεται φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Εφορίας Λέσχης

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης