Ανακοίνωση Χορήγησης Υποτροφιών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2004-2005
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2004

Το ίδρυμα υποτροφιών "Γεωργίου Χαλκοπούλου" θα χορηγήσει κατα το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 υπτροφίες συνολικού ύψους 600 ευρώ η κάθε μια, που θα αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών κατα το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των υποτροφιών θα είναι μεχι 40 και θα χορηγηθούν σε φοιτητές όλων των προπτυχιακών τμημάτων του Ο.Π.Α κατα τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ' τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα μαθήματα προηγούμενου έτους (Βαθμός 7,5 και προϋπόθεση ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα προηγουμένων ετών) και των οποίων οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι αριστούχοι με βαθμό 8,5 και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, προκειμένου να παρουν τιμιτική (μη χρηματική) υποτροφία...

Τα δικαιολογητικά:

Α) Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος.

Β) Υπέυθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι υποτροφία αλλου.

Γ) Αντιγραφή του εκαθαριστικού του πατέρα του υποψηφίου ή πιστοποιητικό απορίας

Δ) Βιογραφικό σημείωμα (χορηγείται σχετικό έντυπο)

Διευκρινίζεται ότι:

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και οι μέχρι τώρα υπότροφοι του ιδρύματος

H προθεσμία αρχίζει στις 5/11/2004 και λήγει στις 26/11/2004

Τα σχετικά έγγραφα και οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να ζητούν οι υποψήφιοι από το γραφείο του ιδρύματος: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος, Γραφείο 6, καθε Παρασκευή 14:00 - 16:00

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης