Προσθήκη της «Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου» και της «Εισαγωγής στην Οικονομετρία» στα μαθήματα εκείνα που εμπίπτουν στην περιοχή Πληροφορικής και Γνώσης Η/Υ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023

Όπως γνωρίζετε, σχεδόν σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ ζητείται από τους υποψηφίους να αποδείξουν τη γνώσης του στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή με την κατάθεση σχετικής πιστοποίησης. Η ύπαρξη μάλιστα του εν λόγω δικαιολογητικού δεν αποτελεί μόνο μοριοδοτούμενο κριτήριο αλλά συχνά είναι και αναγκαίο τυπικό κριτήριο διορισμού.

 

Συγκεκριμένα, απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με τίτλο σπουδών από Α.Ε.Ι. Για να αποδειχθεί η γνώση υπολογιστών αρκεί η παρακολούθηση 4 μαθημάτων Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ και υποβολή σχετικής βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στην περιοχή της Γνώσης Η/Υ.

 

Στα πλαίσια της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών κρίνουμε σκόπιμη την προσθήκη άλλων 2 μαθημάτων στην κατηγορία της γνώσης των Η/Υ, την «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και την «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

 

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος της «Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου», πραγματοποιείται μια διάλεξη εκμάθησης του οικονομετρικού προγράμματος του E-views καθώς και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Τα συγκεκριμένα εργαλεία απαιτούνται και στα πλαίσια της εκπόνησης της προαιρετικής εργασίας. Αντίστοιχα και στα πλαίσια του μαθήματος της «Εισαγωγής στην Οικονομετρία» οι ασκήσεις που επιλύονται στις φροντιστηριακές διαλέξεις κάνουν χρήση output από το E-views, ενώ αφιερώνεται και μια διάλεξη στη γνώση χρήσης του E-viewsστην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε πως η Διοίκηση του Τμήματος οφείλει με απόφασή της να συμπεριλάβει τα μαθήματα «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» στα μαθήματα εκείνα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και της γνώσης Η/Υ.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης